دام 11

آغاز طرح آمارگیری از دامداری‌های

طرح آمارگیری از دامداری‌های استان اردبیل همزمان با سراسر کشور آغاز شد این آمارگیری بصورت نمونه‌گیری از ۱۰ آبان ماه لغایت ۱۵ آذرماه در سطح ۱۴۱ آبادی و شهر نمونه در سراسر استان و با مراجعه به تعدادی از بهره‌برداران دارای فعالیت دامداری اجرا خواهد شد.
هدف از این آمارگیری، گردآوری آمار و اطلاعات تفصیلی مورد نیاز برای برنامه‌ریزی در این بخش می باشد که این آمارگیری با استفاده از چارچوب سرشماری کشاورزی ١٣٩٣ به اجرا درخواهد آمد.
در این آمارگیری، اطلاعاتی در مورد تعداد انواع دام شامل گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوساله، گاومیش و بچه گاومیش و شتر و بچه شتر، تعداد دام پروار شده، میزان تولید شیر، مقدار تولید گوشت، تعداد دام بدنیا آمده، میزان مصرف علوفه، دریافتی‌ها، پرداختی‌ها و سرمایه‌گذاری ویژه حساب‌های اقتصادی، گردآوری می‌شود و در همین زمینه کلاس آموزشی طرح آمارگیری از دامداری‌های استان با حضور ماموران آمارگیر در روزهای 7 لغایت 8 آبان ماه جاری بصورت حضوری برگزار شد.
از عموم خانوارها و بهره برداران و دامداران استان که بعنوان نمونه انتخاب شده اند خواستاریم در اجرای این طرح با ماموران سرشماری همکاری کنند.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید
دام 14

موجود بودن ۶۰ میلیون راس دام سبک در کشور

تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور در تابستان سال ١٤٠٢ بیش از ٦٠ میلیون رأس برآورد شد.
و نتایج طرح آمارگیری و اندازه‌گیری نشان می‌دهد که در شهریور سال‌ جاری تعداد ۴۵ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ١٥.٤ میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور موجود بود که ۲.۵ میلیون رأس «بره» و ٥٧٦ هزار رأس «بزغاله» در کشور متولد و نزدیک به ٥.١ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ١.٧ میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور پروار شد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید
دام 14

کاهش دام سبک

آمارگیری در فصل بهار ١٤٠٢ نشان می‌دهد که در خرداد ماه سال‌جاری تعداد ٦٨,٤ میلیون رأس دام سبک شامل ٥١.٣ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ١٧.٢ میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور موجود بود که در مقایسه با زمان مشابه سال ١٤٠١، تعداد دام سبک نزدیک به ٧.١ درصد، تعداد گوسفند و بره ٧.٣ و تعداد بز و بزغاله ٦.٥ درصد کاهش یافته است که بر اساس نتایج این طرح آمارگیری، تعداد دام سبک متولد شده در این واحدها در فصل بهار سال جاری شامل ٥,٨ میلیون رأس «بره» و ٢.٣ میلیون رأس «بزغاله» برآورد شد که نسبت به فصل مشابه سال ١٤٠١ به‌ترتیب ٩.٤ و ٢١.٢ درصد کاهش یافته است و در فصل بهار سال ١٤٠٢ بیش از ٤,٦ میلیون رأس «گوسفند و بره» و نزدیک به ١.٤ میلیون رأس «بز و بزغاله» پروار شد که نسبت بمدت مشابه فصل سال قبل به ترتیب ٢٠.٨ و ١٧.٥ درصد کاهش داشته است.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های داخل سايت سابين پروتئين تماس حاصل فرمائید
سبد خرید