68

راهی برای پایان دادن به کشتار جوجه های نر

 سالانه بین 4 تا 6 میلیارد جوجه در صنایع طیور جهان کشته می شود بنابراین می توان با استفاده از علم کاری کرد تا پس از به دنیا آمدن جوجه ها و در حالی که سیستم عصبی آنها درد را می فهمد آنها را نکشیم.
از آنجاییکه در دامپروری و مرغداری دام یا طیور ماده بیشتر مورد استفاده و کاربرد هستند در این شیوۀ جدید محققین تنها کمی پس از لقاح با استفاده از ژن دوبخشی آن جنسیتی که نمی خواهند را غیرفعال می سازند تا آن جنسیت مطلوب رشد کند این اصلاح ژن بسیار سودمند خواهد بود و دیگر شاهد کشتار طیور نر پس از به دنیا آمدن نخواهیم بود. 
دولت انگلستان در حال حاضر با عملی شدن طرح اصلاح ژنتیک در بخش دام و طیور موافق است.
برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *